Matematikk

Hva handler digitalisering om i faget matematikk?

Grunnforståelsen og lærerkunnskapen i faget skal stå like sterkt

Matematikklærere i barnehage og skole har et solid, faglig ståsted i faget selv. Dette ståstedet skal være det som styrer dine valg av bruk av digitale redskaper i matematikk. Mange lærere brukt digitale redskaper i undervisning i lang tid, mens andre lærere har valgt å ikke gjøre det. Uansett utgangspunkt er det de fundamentale matematiske og didaktiske kunnskapene en lærer har viktigst:

 • Begrepsforståelse- og begrepsutvikling
 • Læring og utvikling av matematiske kunnskaper innen ulike tema
 • Kompetanse i å arbeide med matematikkvansker hos barn og unge
 • Undervisningskunnskap og bruk av ulike representasjoner
 • Ulike vurderingsformer i matematikk
 • Kunnskap til å analysere og tolke barn og unges evne til kritisk tenkning, argumentasjon og løsningsmetoder
 • Kunnskap om matematikkens plass i et demokratisk samfunn

Relasjonell forståelse i matematikk er noe av det viktigste vi stimulerer til i faget.

Matematikklærerens faglige kompetanse er enda viktigere i et digitalisert klasserom!

Ved hjelp av digitale redskaper kan alle få tilgang til et endeløst marked av apper, programmer, hjelpemidler og representasjonsverktøy som har som formål å hjelpe din matematiske læring. I en slik overflod av valg må man få på seg matematikklærer-hatten og gjennomgå materialet. Her er et eksempel:

 • Hva er formålet med appen? Pugging av fakta eller mulighet for å bygge dyp, relasjonell forståelse?
 • Hvilke oppgaver er tilgjengelige? Har de alltid samme form _ + _ = _ eller har skaperne gjort grep for å stimulere algebraisk tenkning?
 • Tilbys det gode forklaringer, er appen intuitiv, eller må elevene spørre om hjelp ofte?
 • Når skal jeg bruke dette redskapet, og når skal jeg legge det vekk?

Vi må også være bevisst på den matematiske kompetansen vi ønsker at elever skal utvikle, og hvilke muligheter digitalisering kan gi til å stimulere disse ulike kompetansene hos elever.

Refleksjonsspørsmål før oppstart av aktivitet i matematikk

Hva er det jeg ønsker med aktiviteten?

Helt konkret: hva er hovedbegrepene/ferdighetene/kunnskapene elevene skal sitte igjen med etter økta?

Finnes det redskaper eller artefakter som kan få fra dette poenget i større grad? Enten ved hjelp av å gjøre det tydeligere, ved å representere det på flere måter (variasjon) eller ved å forenkle arbeidsprosessen så elevene kan fokusere på nettopp dette hovedpoenget.

Hvilke representasjonsformer bør jeg fokusere på?

For å styrke begrepsforståelsen hos elevene, bør de få mulighet til å erfare og arbeide med ulike representasjoner av samme matematiske fenomen. Jo sterkere og mer konkret begrepsforståelse du har, jo bedre! Dette er også viktig for den relasjonelle forståelen, så man kan se sammenhenger mellom ulike begreper og fenomener.

Delingskultur i matematikk

Mye av det som foregår i matematikkdidaktikk på internett, handler om deling av gode oppgaver og opplegg. Dette er noe vi må ivareta, og ikke minst benytte oss av sammen med elevene våre! Hvordan kan elever bli gode på å dele sine strategier? Hvordan kan vi fremme argumentasjon og forklaring i matematikk, gjennom bruk av digitale verktøy?

Adaptive læringssystemer og spill

Mange har hørt om eller bruker allerede læringssystemer som Multi Smart Øving (MSØ), eller andre læringsapper som gir oppgaver på ulikt nivå til elever. Poenget med slike systemer er at de tilpasser oppgavene til eleven (adaptiv læring), noe som kan være en stor fordel. I tillegg samler slik systemer ofte datamateriale på både enkeltelev og klassen, slik at man kan arbeide med tilpasset opplæring.

Noe av kritikken mot slike adaptive læringssystemer går på at det kan bli instrumentelt, ved at eleven prøver og feiler og ikke tenker på det som blir gjort, eller at systemet overtar for lærerens undervisning og gjør læreren unødvendig/overflødig. Man må også være obs på at mange av oppgavene slett ikke er gode i apper, programmer og systemer.

Det er derfor viktig at læreren faktisk spiller igjennom det elevene blir tilbudt, før det blir tatt i bruk. Eller kanskje man må gå igjennom flere oppgaver, slik at elevene får muighet til å tilegne seg gode strategier for å løse dem, i stedet for å gå igjennom med prøving og feiling.

Appvurdering i matematikkfaget

Alle matematikklærere har en grunnkompetanse i fagområdet matematikkdidaktikk. Det er viktig at man anvender denne kompetansen kritisk når man gjennomgår apper man vurderer å bruke i skolesammenheng.

For å gjennomføre en appvurdering, må du som lærer bruke tid på å gjennomgå og rett og slett leke litt med appen du ønsker å se på, før du tilbyr den til elever i klasserommet.

denne siden hos prosjektet LATACME kan du finne vurderingsskjema som hjelper deg å lage en helhetlig og god vurdering av matematikkapper. Nettsiden samler inn alle bidrag og legger det ut resultatene slik at man kan få en oppsamlet bank med vurdering av matematikkapper.

Enkelt appvurderingsskjema

Evalueringsskjema (Lærer)