Utvikling av skaperverksted ved HVL

Læringslab

Aktiviteter som var knyttet til høgskolens tidligere lokaler i Møllendalsveien er per 2021 flyttet til Læringslaben på Kronstad. Tilsvarende lokaler er under utvikling ved kampus Stord og Sogndal. Prosjektet er organisatorisk forankret i ALU, med Medielab som driftsansvarlig.

Tidligere arbeid

Skaperverksteder begynner nå (januar 2020) så smått å bemannes, ved HVL i Bergen og Sogndal. To studentmedarbeidere blir ansatt på hvert sted, i en mindre stilling, og vil begynne med å gjøre seg kjent med noen av de teknologiene som er aktuelle.

Vi kommer særlig til å jobbe med ulike former for koding, og hvordan dette kan kobles til algoritimisk tankegang, samt hvordan en kan implementere enkel programmerbar teknologi i de enkelte fagene. Dette henger selvsagt nøye sammen med tankene omkring koding og algoritmisk forståelse, slik dette kommer til uttrykk i de nye læreplanene for grunnskolen.

Didaktisk bruk i de enkelte fagene fordrer aktive lærere, men ikke minst at det finnes et lavterskel tilbud som introduserer de mulighetene som finens. Studentmedarbeiderne skal i denne sammenhengne først og fremst være behjelpelig i forhold til å komme i gang med de tekniske løsningene.

Siktemålet er å få til et tilbud med faste åpningstider, slik at ansatte og studenter kan stikke innom ved ønske og behov.

Skaperverksted LOGO

Læringslab med utstyr for et skaperverksted i Møllendalsveien 8, rom 208. En liten begynnelse, og en arena hvor studenter og lærere skal kunne teste og vinne egne erfaringer med ny læringsteknologi.

Bakgrunn

I et skaperverksted kombineres tradisjonelle håndverksfag med teknikker som støttes av digital teknologi, f.eks. 3D-printing, laserkutting, e-tekstiler og programmerbar elektronikk. I skaperverkstedet skal undervisningen knyttes til utforskende og kreativ bruk av teknologi sammen med tradisjonelt håndverk.

Et skaperverksted kan være alt fra et fullt utstyrt verksted, til en tralle med utstyr som kan flyttes rundt etter behov. Skaperverkstedet er knyttet til en pedagogisk filosofi – en tverrfaglig måte å undervise og å lære på.

Jon Haavie ga introduksjon til Skaperskolen under NKUL i 2019. Skaperskolen er et initiativ fra Naturfagsenteret og de regionale vitensentrene, som med dette skal ta skaperkulturen ut i skolen.

– I fremtiden trenger vi mer og mer teknologisk allmenndannelse, nærmere bestemt grunnleggende kunnskap om hvordan teknologiske systemer er satt sammen og fungerer. Da må skolen bli mer praktisk, for teknologi er en arena der man må bruke både hender, hode og skapende evner, mener Liv Oddrun Voll ved Naturfagsenteret og Skaperskolen.

Ved HVL forsøker vi å gjøre det vi kan, på vår del av banen. Vi må finne teknologi og metoder som lar seg realisere i lærerutdanningen, på en måte som skalerer, og som studentene kan ta med seg ut i skolen. Det krever endringer internt, vi må lære oss nye ting, vi må tenke annerledes om undervisning og vurdering, vi må endre emneplaner og vi må forankre det hele i studentenes praksis. Mange ulike hensyn, og dermed mange forskjellige fagpersoner som får forskjellige delansvar.

Vi har så smått begynt i en ende. I høgskolens lokaler i Møllendalveien er vi i ferd med å få på plass noe utstyr for eksperimentering og faglig utforsking. Vi er fornøyd med å ha fått plass til utstyret i fine gjenbruksskap, men utstyret skal selvfølgelig først og fremst ut, og opp på bordene. Våren 2020 kommer to studentmedarbeidere på plass, noe som i Bergen peker fremover mot større arealer i nybygget på Kronstad. HVL satser eller på å bygge opp læringslabber og tilhørende skaperverksteder ved flere campus.

Det er som sagt mange ting som henger sammen. Dette rommet er kun en forpostfekting i forhold til en langt større læringslab, som kommer i høgskolens nybygg på Kronstad. Her blir det tre store rom, med dører mellom, som både kan fungere hver for seg og som en samlet enhet. Her vil det åpenbart komme ulike aktiviteter, men skaperverksted bør absolutt være blant disse.