Kildekritikk

Presentasjonen er interaktiv, og forutsetter at du navigerer ved å klikke på "knappene".

Har du behov for å gå tilbake: høyreklikk og velg "tilbake".

Her går vi gjennom TONE-vurdering: Troverdighet, Objektivitet, Nøyaktighet og Egnethet

Spørsmål som adresseres med eksempler

Kildekritikk - det digitale bibliotek

Troverdighet

 • Finnes det informasjon om hvordan forfatteren og utgiveren kan kontaktes?
 • Er informasjonen presentert på en måte som virker gjennomarbeidet?
 • Er det andre kilder som støtter informasjonens troverdighet?

Objektivitet

 • Kommer alternative stemmer til orde?
  • Blir alle sider av saken berørt?
 • Er informasjonen i samsvar med informasjon som er kjent fra før?
  • Er det snakk om resonnement eller tolkning?
 • Er avsenderens hensikt å overtale, overbevise eller selge noe?

Nøyaktighet

 • Er publiseringsdatoen tydelig?
 • I hvilken grad er informasjonen saklig?
 • Er fremstillingen konsistent?
 • Dreier det seg om dokumenterte fakta eller meningsytringer?
 • Oppgis kilder til statistikk eller “fakta”?

Egnethet

 • I hvilken grad er den aktuelle informasjonen egnet for de formålene du skal bruke den til?
 • Er emneområde relevant?
 • Er det en publikasjon for de som har omfattende kunnskap om fagfeltet?
 • Er det en publikasjon skrevet for folk uten spesiell fagkunnskap?

Videoer som er bruk i presentasjonen ovenfor:

Fagkunnskaper:

Ulike syn på en sak:

Vurdere relevans:

Vurdere konsistens:

Bruk av Wayback Machine:

Troverdighet - flere kilder?:

Troverdighet - sjekke kilder: